UK Bookmakers

Të dhënat statistikore

 

Që prej fillimit të funksionimit të Shërbimit të Provës në vitin 2009 e deri në fund të vitit 2014, numri i personave të cilët janë vendosur me vendim gjykate në njërën prej alternativave të dënimit me burgim është 13359, mbikqyrja e të cilëve realizohet mbi bazën e programeve individuale të trajtimit. Nëse nuk do të ishin aplikuar alternativat e dënimit me burgim, atëherë këta 13359 persona do të kshin vuajtur dënimin me burg, në një nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale (IEVP). Kështu, vetëm gjatë vitit, numri i të dënuarve me dënime alternative që iu shtua numrit të të dënuarve që mbikqyreshin nga Shërbimi i Provës, në të gjithë vendin është 4003. 

Sic reflektohet dhe në tabelën e mëposhtme, alternativa e dhënë më shpesh nga gjykata është Pezullimi i dënimit me burgim dhe vënia në periudhë prove në masën 10741 të dënuar, e ndjekur nga Lirimi me kusht në masën 887 të dënuar  dhe puna në interes publik në masën 1493, qëndrimi në shtëpi në masën 237. Ende e pa zbatuar mbetet alternativa e Gjysmëlirisë e cila gjatë periudhës 2009-2014 është dhënë vetëm në një rast unik. 

Nr.

APLIKIMI SIPAS LLOJIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE [VITI 2009 - 2014]

Kodi Penal

Të dënuar

Të dënuar në %

1

Pezullim i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në periudhë prove

Neni 59

10741

80.40

2

Lirimi me kusht

Neni 64

887

6.64

3

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik

Neni 63

1493

11.18

4

Qëndrimi në shtëpi

Neni 59/a

237

1.77

5

Gjysmëliria

Neni 58

1

0.01

-

Total

-

13359

100%

 

Gjatë vitit 2014, janë kërkuar 601 raporte vlerësimi për të dënuarit apo të pandehurit personat nën hetim, prej të cilëve 446 kanë qenë kërkesa për raport vlerësimi nga gjykata dhe 155 të tilla nga prokuroria.

KËRKESA PËR RAPORT VLERËSIMI [VITI 2013]

 

Kërkesë për raport vlerësimi nga Gjykata

446

Kërkesë për raport vlerësimi nga Prokuroria

155

Total

601

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here