UK Bookmakers

Buxheti

 

BUXHETI 2018

Artikull

Kodi

Emri

Buxheti 2018

600

Paga

118,844.0

601

Sigurime Shoqërore

23,856.0

602

Mallra dhe Shërbime të tjera

19,600.0

605

Transferta Korente të Huaja

400.0

Nën-Totali

Shpenzime Korrente

162,700.0

231

Kapitale të Trupëzuara

7,000.0

Nën-Totali

Shpenzime Kapitale

7,000.0

 

 

 

Totali

Korrente dhe Kapitale

169,700.0

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here