UK Bookmakers

Buxheti

 

BUXHETI 2017

Artikull

Kodi

Emri

Buxheti 2017

600

Paga

113,288.0

601

Sigurime Shoqërore

22,712.0

602

Mallra dhe Shërbime të tjera

19,600.0

605

Transferta Korente të Huaja

400.0

Nën-Totali

Shpenzime Korrente

156,000.0

231

Kapitale të Trupëzuara

25,000.0

Nën-Totali

Shpenzime Kapitale

25,000.0

 

 

 

Totali

Korrente dhe Kapitale

181,000.0

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here