UK Bookmakers

Programi i transparences

 

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

 

HYRJE

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik  Drejtoria e Pergjithshme e Shwrbimit tw Provws(, në vijim “DPSHP”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). DPSHP publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të DPSHP janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të DPSHP. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit DPSHP vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga DPSHP.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, DPSHP mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

 

RRETH AUTORITETIT

Organigrama

Struktura e Pagave

Funksionet dhe Detyrat e AP

 • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit
 • Përshkrim i procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e funksionarëve të AP
 • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime
 • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP
 • Adresa postare: "Jordan Misja", pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë
 • Adresa elektronike: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

   

  KUADRI LIGJOR RREGULLATOR

  §  Legjislacioni ndërkombëtar

  §  Legjislacioni kombetar

  §  Akte nënligjore

  §  Rregullore

  §  Kodi i sjelljes

  §  Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit

  §  Strategji

  §  Raport vjetor

  §  Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

  §  Urdhëra:

                   Plani i Integritetit të Shërbimit të Provës 2022-2024

      

E DREJTA PËR T'U INFORMUAR DHE PËR T'U ANKUAR

Koordinatori/  Edviol Gogo

Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Nr. i gjelbër:

Tel:

Adresa: Rr. “Jordan Misja”, Tiranë

Orari: E hënë – E enjte 08.00-16.30 E premte 08.00-14.00

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Kërkesë për informacion Publik

Modeli i kërkesës (shkarko doc) “Për dhënie të informacionit/dokumentacionit”

Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

Formular ankese për të drejtën e informimit

Ligji 119 2014

 

MEKANIZMAT KONTROLLUES DHE MONITORUES QË VEPROJNË MBI AP

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë

Planet strategjike të punës

Raporte monitorimi/auditimi

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Raporti përfundimtar te KLSH për periudhën Janar- Tetor 2019.

 

INFORMACION MBI BUXHETIN DHE TË DHËNAT FINANCIARE TË AP

 

Buxheti dhe Financa

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara.

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset.

Donacione, sponsorizime.

Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e liçencuara.

Detajimi i shpenzimeve korrente 2021-2023 per Shërbimin e Provës.

Detajimi i shpenzimeve kapitale 2021-2023 per Shërbimin e Provës.

Detajimi i numrit te punonjesve per Sherbimin e Proves per vitin 2021.

Rialokim Fondi per Shpenizmet Kaitale per vitn 2021.

 

INFORMACION PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT/PROCEDURAT KONKURRUESE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT

 

Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme.

 

SHËRBIMET QË OFROHEN NGA AP

 

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

tarifat përkatëse (nëse ka)

formular aplikimi

afati kohor

procedurë ankimimi

standardet për cilësinë e shërbimit.

PROCEDURAT/MEKANIZMAT PËR TË DHËNË MENDIME LIDHUR ME PROCESIN E HARTIMIT TË AKTEVE LIGJORE/NËNLIGJORE, POLITIKAVE PUBLIKE APO NË LIDHJE ME USHTRIMIN E FUNKSIONEVE TË AP

 

Njoftimi dhe konsultimi publik

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

Email i koordinatorit për konsultimin publik: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

SISTEMI I MBAJTJES SË DOKUMENTACIONIT, LLOJET DHE FORMAT E DOKUMENTEVE

 

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes

Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto).

Dokumentat që administrohen, qarkullojnë dhe ruhen në Shërbimin e Provës janë të tipit elektronik dhe fizik.

           Dokumentat elektronik krijohen, qarkullojnë dhe ruhen në fomën e krijimit në këto sisteme:

1.         Sistemi i Shërbimit të Provës.

           Dokumentat fizike krijohen, qarkullojnë dhe ruhen në formën e krijimit në  përputhje me parashikimet ligjore të ligjit 9154/2003 “Për arkivat “ si dhe “Normave tekniko profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE


Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri).

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.=

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

Regjistri i Kërkesve dhe Përgjigjeve

 

 

NDIHMA SHOQËRORE/SUBVENCIONE TË DHËNA NGA AP

 

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP

Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

Procedura e ankimimit

Kërkesat dhe përgjigjet

INFORMACIONE/DOKUMENTE QË KËRKOHEN MË SHPESH DHE ATO QË GJYKOHEN TË DOBISHME PËR PUBLIKIM NGA AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil (http://dap.gov.al/)

RAPORTE INFORMUESE

Publikime

1. Lajmi i fundit

2. Njoftime

3. Evente

4. Buletin dhe Fletepalosje

5. Foto

6. Video

Statistika

1. Te dhenat statistikore

2. Statistika vjetore

3. Raporte Informuese

Projekte

Bashkëpunime

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here