UK Bookmakers

Programi i transparences

 

Programi i Transparencës DPSHP

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje KDIMDP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. KDIMDP-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së KDIMDP-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtarewww.idp.al  si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e KDIMDP-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së KDIMDP-së janë:

1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.

2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: KDIMDP-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e KDIMDP-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë datë. 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë: 

·            i plotë;

·            i saktë;

·         i përditësuar;

·         i thjeshtë në konsultim;

·         i kuptueshëm;

·         lehtësisht i aksesueshëm;

·         i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, KDIMDP vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.idp.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës ;Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit; Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime; Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit; Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara; 
Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik; Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të KDIMDP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga KDIMDP-ja.

 

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË SHËRBIMIT TË PROVËS

 (maj 2015)

 

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve, pagave,  dhe detyrave të autoritetit publik.

 

Ligji Nr.119/2014

Neni 7/a

 

Urdhëri i Kryeministri për strukturen dhe shtrirjen organike.

Skemë

Struktura e pagave

 

Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare

 

Faqa zyrtare

Në menune

Autoriteti.

 

Dejtoria  e Financës -Shërbimeve Mbështetëse

 

Harta e shtrirjes së ZVSH-ve.

 

Ligji Nr.119/2014

Neni 7/a

 

Publikimi hartës.

 

Menjëherë pas miratimit të udhërit të Ministrit të Drejtësisë të kopetencave territorial.

Faqa zyrtare

Në menunë

Autoriteti

Drejtoria e Financës- Shërbimeve Mbështetëse

Publikimi i emrave të drejtoreve dhe specialistëve të zvshp-ve, adresat e vendvendosjes, adresat elektronike, nr.telefoni

Ligji Nr.119/2014

Neni 7/a

 

Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kopetencave të drejtorëve, arsimin, kualifikimet e drejtuesëve

Menjëherë pas miratimit

Përditësohet.

Faqa zyrtare

Në menunë

Autoriteti

 

Drejtoria e Financës Shërbimeve Mbështetëse

Zbatimi i ligjit për mbikëqyrjen elektronike.

Ligji Nr.119/2014

Neni 7/a

 

Publikimi i hartës së shtrirjes së mbikëqyrjes elektronike.

Menjëher pas miratimit të urdhërit të Ministrit për shtrirjen e mbikëqyrjes elektronike.

Faqa zyrtare

Në menunë

Autoriteti

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nën ligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/b/i

 

Konventa Europiane...

Për mbikëqyrjen e shtetasve të huaj.

 

Rekomandime të këshillit të Europës lidhur me trajnimin e të dënuarëve në komunitet.

 

Në mënyrë periodike.

 

 

Në mënyrë periodike.

 

Faqe  e internetit.

Rubrika

Legjislacioni

 

Faqe  e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

 

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/ii

 

Ligji nr.8331, datë 21.4.1998 (ndryshuar me ligjin nr. 10024, datë 27.11.2008) i azhurnuar , për ekzekutimin e vendimeve penale.

Pas botimit të ligjit në gazetën zyrtare

Faqen e internetit.

Në menunë Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/ii

LIGJ Nr.9888, datë 10.3.2008 ,ndryshuar me  ligjin NR.8328

Pas botimit të ligjit në gazetën zyrtare.

Faqen e internetit.

Në menunë legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Neni 7/1/b/ii

 

LIGJ Nr.10 023, datë 27.11.2008 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “kodi penal i republikës së shqipërisë”, të ndryshuar

Pas botimit të ligjit në gazetën zyrtare

Faqen e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Neni 7/1/b/ii

Ligji Nr.10494, dt,22.12.2011, për mbikëqyrjen elektonike

Pas botimit të VKM-së në gazetën zyrtare

Faqen e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/iii

VKM nr. 406, datë 18.6.2014 për shtrirjen e mbikëqyrjes elektronike në të gjithë territorin e republikës së shqipërisë

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Faqen e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/iii

VKM.nr.302, datë 25.3.2009, për funksionimin e Shërbimit të provës

Pas botimit nëFletoren Zyrtare

Faqen e internetit.

Në menunë

 Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Neni 7/1/b/iii

Urdhëri  Nr. 100, datë 21.02.2014 i kryeministrit , për miratimin e strukturës organiketë Shërbimit të provës

 

Pas protokollimit të Urdhërit

Faqen e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

 

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/iii

Urdhër i M.drejtësisë Nr6224/1 për përcaktimin evendodhjeve dhe kopetencave territorial të  zvshp-ve.

Pas protokollimit të Urdhërit

 

Faqen e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/iii

Urdhëri Nr.1474/1, dt,19.9.2014,

 Për marrjen ne dorëzimin të  dosojeve sipas kopetencave territoriale.

Pas miratimit

dhe dërgimit në Kryeministri

Faqen e internetit.

Në menunë

Legjislacioni

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/v

Plani angazhimeve te

Shërbimit te proves Maj 2015-Dhjetor 2016

Pas miratimit

dhe dërgimit në Kryeministri

Faqen e internetit.

Në menunë 

Publikime

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/vi

Manual për punonjësin e Shërbimit të Provës

Menjëherë pas botimit

Botim.

Publikim në faqen e internetit.

Në menunë Publikime

 

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Neni 7/1/b/vi

Buletin i Shërbimit të Provës’

 

Menjëherë pas botimit

 

Botim

Faqen e internetit.

Në menunë

Publikime

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Neni 7/1/b/vi

Fletë Palosje

Dënimet alternative dhe Shërbimi i Provës

Menjëherë pas botomit

Botim

Faqen e internetit.

Në menunë

Publikime

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.

 

Neni 7/1/c/g

Portal i depozitimit të ankesave në rrugë elektronike..

 

Publikimi në ambjentet e Shërbimit të Provës.

Në mënyrë  priodike

 

Faqa zyrtare

Menunë

Edrejta për informim”

Nëpunësi i deleguar prej tij

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni 7/1/ç

 

 

 

 

Neni 7/1/ç

Publikimi i adresave zyrtare të vendodhjes,orari i punës,emrat e drejtoreve të zvshp-ve.

 

 

Publikimi i të dhënave të koordinatorit të Shërbimit të Provës.

Publikimi në mënyre periodike me ndryshimet perkatëse.

 

Publikime periodike

Faqa zyrtare

Në menunë

Koordinatori

Faqa zyrtare

Në menunë

Koordinatori

Nëpunësi i deleguar prej tij.

 

 

 

Nëpunësi i deleguar prej tij.

 

Përshkrim

i procedurave të zgjedhjes dhe Kompetencave të  

Drejtorit të Përgjitshëm dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve

Neni 7/1/d

 

 

 

 

 

 

Neni 7/1/d

Publikimi i arsimit, kualifikimet dhe pagën e punonjëve që kanë detyrimin e deklarimit të pasurisë.

 

 

 

Publikimi i strukturave të  pagave të punonjëve të Shërbimit të Provës

Pas mirartimit zyrtar.

 

 

 

 

 

Pas miratimit zyrtar të strukturave të pagave.

Faqa zyrtare

Në menuëe

Autoriteti

Drejtoria e Financës Shërbimeve Mbështetëse

 

Mekanizmat

monitorues;

raporte  auditi;

dokumentet me tregues performance

 

Neni

7/1/Dh

Rregjistri dhe praktika e prokurimeve.

Menjëherë pas përfundimit të procedurave

Faqa zyrtare

Në menune

Publikime

Drejtoria e Financës Shërbimeve Mbështetëse

 

Buxheti, planin financiar të shpenzimeve për vitinb në vijim dhe  vitin e kaluar

Neni 7/1/e

Publikimi i planit të shpenzimeve për vitin 2013, 2014 dhe për vitin 2015

Pas miratimit zyrtar të planit shpenzimeve

Faqa zyrtare

Në menune

Publikime

Drejtoria e Financës Shërbimeve Mbështetëse

 

Informacion për procedurat e prokurimit

Neni 7/1/ë

Rregjistri

Menjëherë pas dërgimit në APP

Faqa zyrtare

Në menunë

Publikime

Drejtoria e Financës Shërbimeve Mbështetëse

Shërbimet e autoritetit për publikun

Neni

7/1/f

Informacion mbi veprimtarinë e Shërbimit të Provës dhe çfar shërbimesh ofron për publikun

Përditësimi në mënyrë periodike

Faqa zyrtare

Në menune

Mbrojtja e të dhënave

Nëpunësi i deleguar prej tij.

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve ligjorë, etj

Neni 7/1/gj

Zhvillimi i tryezave të rrumbullkta per diskutimin e projekt-ligjeve me të gjithë aktorët e interesuar

Menjëher pas zhvillimit të aktivitetit

Faqa zyrtare

Menunë

Publikime

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Lloi dhe mënyra e mbajtjes së  dokumentacionit nga Shërbimi i provës që bëhen public pa kërkesë.

Neni 7/1/h

Informacion mbi dekumentacionin që  mban shërbimi i provës në zbatim te ligjeve dhe akteve nën ligjorë.

Publikimi në mënyrë periodike

Faqa zyrtare

Menunë

Edrejta për informim

Nëpunësi i deleguar prej tij.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

të këtij ligjit nr.119/2014

Neni 7/1/i

Përditësimi  në faqen e internetit dhe ambjentet e pritjes së publikiut të kërkesave të ardhura dhe përgjigjeve të dhëna të interesuarëve

Plotësimi dhe përditësimi në mënyrë periodike

Faqa zyrtare

Menunë

Edrejta për informim

Drejtoria e Inspektimi dhe Shërbimeve Komunitare

 

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k

 

 

 

 

Informacione të tjera  të dobishme

Neni 7/1/l

 

Publikimi i veprimtarive të Shërbimit të provës me shoqërinë civile, institucionet shtetërore pushtetin vendor etj

Menjëher pas aktiviteteve

Faqa zyrtare

Menunë

Publikime

Nëpunësi i deleguar prej tij

 

 

V. PUBLIKIMI

 

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, DPSHP vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit [www.sherbimiproves.gov.al] kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

 

 VI. MONITORIMI

 

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here