UK Bookmakers

DREJTIMI ADMINISTRATIV I SHËRBIMIT TË PROVËS DO TË KRYHET NGA Z.ENGJËLL HYSI

 

Në bazë të Vendimit nr.5008/8, datë 18.08.2017, Për marrjen e masës disiplinore "Largim nga Shërbimi Civil" për Z.Ilir Qafa, drejtimi administrativ i institucionit do të kryhet nga nëpunësi civil më i lartë aktualisht në institucion dhe konkretisht z.Ëngjëll Hysi, me detyrë Drejtor Drejtorie, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës, i cili do të ushtrojë kompetencat e titullarit të institucionit, në mungesë të këtij të fundit, sipas shkresës nr.5082 prot, datë 21.08.2017 të ardhur nga Ministria e Drejtësisë.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here