UK Bookmakers

Me prokurorinë

 

Shërbimi i Provës bashkëpunon në ekzekutimin e vendimeve penale të cilat kanë të bëjnë me dënimet alternative.  Mbikeqyrjen e ekzekutimit te urdhrit te prokurorit ndaj personave për të cilët është vendosur njëra prej alternativave të dënimit me burgim si dhe raportimi i ecurisë dhe shkeljeve të kryera.

Shërbimi i provës punon ngushtësisht me prokurorinë dhe për përgatitjen e raporteve të vlerësimit për personat nën hetim/të pandehur. Këto raporte janë të një rëndësie të veçantë pasi vihen në dispozicion para marrjes së vendimit penal dhe kane ndikim ne individualizimin në rast të dhënies së një dënimi për këta të pandehur/persona nën hetim.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here